Viktor Rydbergsmuseet

Historia

Tändsticksfabrik och kulturreservat

Jönköpings Tändsticksfabrik inköpte 1878 lasarettsområdet, som då gränsade till det befintliga fabriksområdet. Byggnaderna användes dels till bostäder och dels till upplag, ångkök m.m. Strax efter köpet uppfördes söder om lasarettsbyggnaden ett ännu bevarat torkhus av tegel och senare rivna magasinsbyggnader. De gamla lasarettsbyggnaderna kom till största delen att bevaras och kring sekelskiftet började deras kulturhistoriska värden att uppmärksammas. Husens exteriörer kom att bibehållas, och 1952 byggdes viktualieboden om till fritidsgård och 1966 till kursgård för Svenska Tändsticksaktiebolaget, i vilken Jönköpings Tändsticksfabrik nu uppgått. Området inköptes 1970 av Jönköpings kommun, och en upprustning och restaurering av byggnaderna har sedan gjorts. Det största arbetena utfördes 1983-84, då aven gården iordningställdes och planteringar anlades.

 

 

 

Nuvarande byggnader på Gamla Hospitalsområdet

Nuvarande byggnader på Gamla Hospitalsområdet

1) Viktualieboden
2) Sysslomannabostaden
3) Hospitalsbyggnaden
4) Kurhusbyggnaden

Viktor Rydbergsmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 37, Jönköping.