Viktor Rydbergsmuseet

En kort översikt över Viktor Rydbergs författarskap

Redan under Jönköpingstiden hade Viktor Rydberg bidragit i Jönköpingsbladet med dikter, berättelser och följetonger, t.ex. följetongen Wampyren under det oroliga året 1848.

1856 kom i Göteborgs handels- och sjöfartstidning (GHT) en följetong; De vandrande djänkarna, under psedonymen Agricola. Den utgavs i bokform 1896 och är en folklivsskildring som behandlar det obegränsade husbondväldet och godtyckligheten i rättskipningen på landsbygden.

1857 kom ytterligare en bok som först publicerades som följetong: Fribrytaren på Östersjön. Handlingen utspelas på 1600-talet och har delvis sin bakgrund i en händelse som ägt rum i Kalmar län.

1857 utkom Singoalla, tryckt i kalendern Aurora, av Rydberg kallad 'en romantisk berättelse från medeltiden'. Han omarbetade den flera gånger och det är väl den av Rydbergs böcker som har blivit mest läst och älskad. Den har filmats och blivit opera, den har illustrerats av Carl Larsson och har bearbetats till modernare språk.

1858; en artikelserie i GHT; En vandring i Norge. Den utgavs i bokform av sällskapet Bokvännerna 1953. Ingår även i Varia, Rydbergs artikelsamlingar.

1859 utkommer romanen Den siste Athenaren som redan från början rönte stort intresse. Den behandlar brytningen mellan hedendom och kristendom. Även denna utkom först som följetong.

1862; Bibelns lära om Kristus. Rydberg söker där visa att dogmen om Kristi gudom saknar stöd i bibeltexterna. Genom denna bok invecklades han i en våldsam polemik med kyrkans män och andra teologer.

1864; Strandvrak. "Några spillror hopplockade af Robinson Crusoe". Tryckt i Toalettkalendern Flora.

1869 ges Medeltidens magi ut, publicerad i Svensk månadsskrift för fri forskning och allmänbildning. Tryckt i Skrifter 1902.

1871 utkom i GHT Lille Viggs äventyr på julafton. Rydberg kontaktade den unga konstnärinnan Jenny Nyström som ritade Sveriges första tomtar. Trycktes med illustrationer 1875.

1874 gjorde Rydberg en bildningsresa till Frankrike och Italien. Resultatet av resan blev flera arbeten: Romerska sägner - legender om apostlarna Paulus och Petrus, Romerska dagar - ett antal arkeologiska och konsthistoriska avhandlingar, samt Romerska kejsare i marmor.

1876; översättning/ tolkning av Goethes Faust.

1880 skrevs Det forna Jönköping, en liten skrift efter Rydbergs enda återbesök i födelsestaden. Den trycktes 1881 i folkkalendern Svea.

1882Dikter, första samlingen.

1886-1889; Undersökningar i Germansk mytologi, del 1-2.

1887; Fädernas gudasaga, berättad för ungdom. Resultatet av Rydbergs forskning i nordisk mytologi presenterad i populär form. Nytryckt 1911 med illustrationer av Johan Bauer.

1891 kommer Viktor Rydbergs andliga testamente; Vapensmeden - hägringar från reformationstiden. Handlingen är förlagd till Jönköping.

1891 kommer den andra samlingen Dikter.

Viktor Rydberg är för eftervärlden mest känd som skald. Välkända verk ur de två samlingarna Dikter är exempelvis Jubileumskantaten 1877, Grottesången, Träsnittet i psalmboken och Gläns över sjö och strand.

En mängd uppsatser och avhandlingar med filosofiskt, konsthistoriskt, teologiskt och allmänt innehåll finns i Skrifter. Många av Rydbergs arbeten har översatts till andra språk.

1993 utgavs av Lars Krumlinde och Viktor Rydbergsällskapet Sagan om svärdet, ett verk verk som aldrig publicerats tidigare men anknyter till fädernas gudasaga.


Källa: Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillet skrift LB/IE-99

 

 

 

Tillbaka  

Viktor Rydbergsmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 37, Jönköping.